INOTOOL – Mogućnosti – Set inovativnih marketinških sredstava u okviru socijalne ekonomije

Uvod | Šta je socijalna skonomija? | Socijalna ekonomija i vi

Socijalna ekonomija - Uvod i mogućnosti

"Nijedan čovek nije ostrvo", rekao je jednom engleski pesnik Džon Don. "Čovek je društvena životinja", rekao je pre njega grčki filozof Aristotel. I obojica su bili u pravu. U našoj je prirodi da se udružujemo, da živimo u zajednici, da radimo zajedno - da sarađujemo. I nikada ovo stanovište nije imalo više smisla nego sada.

Svet se konstantno menja, a tako i tržište rada. Globalizacija je donela mnoge prednosti za razvoj privrede, ali i neke neželjene nuspojave. Evropa se sada nalazi u velikoj krizi do sada neviđenih razmera. Kompanije bankrotiraju i ljudi gube posao svakog sata. Potrebna je nova korporativna strategija. Ovde nastupaju socijalna ekonomija i kooperativa.

Zašto socijalna ekonomija? Za početak, jer je odolela naletu krize, za razliku od tradicionalnih modela korporativnog upravljanja. I još važnije, jer stvara nova radna mesta. Ljudi iz cele Evrope koji su ostali bez posla ili se nalaze u opasnosti da će ga izgubiti, pronašli su u socijalnoj ekonomiji put za izlazak iz krize. Socijalna ekonomija otvara nove mogućnosti koje uobičajeno zaposlenje ne može - omogućava vam da kreirate sopstveni posao, da budete sami svoj poslodavac i da pomognete svojoj zajednici. Postoji veća šansa da ćete dostići cilj ukoliko ste povezani i kolektivno udruženi, nego ako radite pojedinačno.

Šta je dakle socijalna ekonomija ?

Ona obuhvata sve privredne aktivnosti usmerene ka javnom interesu uopšte i posebno ka onima kojima javni interes služi, proizvodeći robu i pružajući usluge, osiguranje i finansije. Umesto da za cilj postavi stvaranje privatnog profita, socijalna ekonomija teži stvaranju društvene dobiti.

Kompanije koje rade u ovoj oblasti poslovanja –socijalna preduzeća - imaju autonomiju u odlučivanju i slobodu udruživanja. Svaki član može da učestvuje u procesu donošenja odluka i u raspodeli dobiti, ili viškova. Ovaj profit se može ulagati u preduzeće, koristiti za proširenje kapitalne baze, investirati u kvalitetnu obuku ili (u slučaju zadruga) deliti među radnicima. Socijalna preduzeća - kao što su kooperative, zajednička udruženja, fondacije, itd - doprinose jačanju preduzetničkog duha, omogućavaju bolje funkcionisanje demokratskog poslovnog sveta i promovišu društvenu odgovornost i aktivnu socijalnu integraciju ranjivih grupa, čime se ispravljaju tri glavne neravnoteže na tržištu rada: nezaposlenost, nestabilnost posla i socijalna isključenost i zapošljavanje nezaposlenih.

Kombinujući konkurentnost i saradnju, kvalitetan rad i tržišne realnosti, kao i načelo zamene ličnog profita društvenom dobiti, socijalna ekonomija igra važnu ulogu u nekim ključnim oblastima našeg društva, bilo u borbi protiv socijalne isključenosti, podršci najugroženijim grupama, kao što su mladi, žene i imigranti, nacionalne manjine, starije osobe, osobe sa invaliditetom, itd. ili u razvoju nerazvijenih oblasti poslovanja, kao što je poljoprivreda. Sve ove aktivnosti služe za dobrobit lokalne zajednice.

Dobar primer poslovnog modela socijalne ekonomije leži u zadrugama - ovo su demokratski kontrolisana preduzeća u zajedničkom vlasništvu, ukorenjena u vrednostima samopomoći, samo-odgovornosti, jednakosti, pravičnosti, demokratije i solidarnosti. Ljudi, a ne profit, u centru su ekonomske aktivnosti jedne zadruge. Svi članovi aktivno i ravnopravno učestvuju u donošenju odluka i politike (osnaživanje). Zadruge su nedeljive; stečen kapital se prvenstveno ulaže u zadrugu i njeni članovi ravnopravno dele profit koji je ostvaren. One često obezbeđuju povoljnije uslove rada za svoje članove, kao i bolji pristup robi i uslugama nego na slobodnom tržištu. Duboko ukorenjene u lokalnoj realnosti, zadruge čine značajan doprinos lokalnoj privredi, stvarajući blagostanje, radna mesta i nudeći konkretna rešenja za ekonomska, socijalna i ekološka pitanja. Kombinacijom napora za pronalaženje rešenja povoljnijih za sve, zadruge su otpornije u kriznim vremenima i dovoljno fleksibilne da odgovore na različite kolektivne i individualne potrebe.

Ukratko, aspekt socijalnih preduzeća "društvena dobit, a ne privatni profit", dvostruka priroda njihovih članova (poslodavac i zaposleni), njihov fokus na potrebe zajednice i razvoj nedovoljno razvijenih ali vitalnih područja, zajedno sa njihovom spremnošću da zaposle određene grupe koje tradicionalni poslovni modeli imaju tendenciju da odbace (kao što su stari i ljudi sa invaliditetom), čine socijalnu ekonomiju održivom opcijom za izlazak iz krize.

Socijalna ekonomija i vi

Dakle, umesto čekanja na novi ili neki bolji posao, zašto ne biste stvorili sopstvenu priliku? I zašto ne u sektoru socijalne ekonomije? Trenutno ima preko 14 miliona firmi koje rade u oblasti socijalne ekonomije širom Evrope, od kojih su mnoge uspešne. I za mnoge, deo ovog uspeha dolazi iz sindikata.

Širom Evrope, sindikati igraju vodeću ulogu u pružanju podrške i promovisanju razvoja socijalnih preduzeća i socijalne ekonomije, bilo kroz formiranje radničkih zadruga, u radu sa lokalnim zajednicama na razvoju preduzeća u zajednici, ili pružanje ekspertize i logističke podrške poslovanju zajednice. Sindikati se staraju za kvalitet zaposlenosti i obuke u socijalnim preduzećima. Oni su takođe ključni strateški partneri u podršci razvoju tržišta socijalnih preduzeća. Ovo nas dovodi do same suštine platforme InoTool, koja teži da proširi svoju ulogu razvijanjem osnovnih veština sindikata u obezbeđivanju aktivne savetodavne službe za nezaposlene, ili za lokalne zajednice koje su zainteresovane za osnivanje preduzeća na principu saradnje.

Ovde, na InoTool internet stranici, možete da pregledate našu listu primera socijalnih preduzeća u bazi podataka, da učite iz njihovih iskustava, njihovih razloga za uspeh, kao i da saznate o izazovima sa kojima su se susretali. Postoji i nekoliko organizacija za podršku u vašoj zemlji, uključujući i sindikate, koji vam mogu pomoći da započnete sopstveni biznis. A ovde možete pristupiti informacijama o tome kako se to radi, uključujući materijal za obuku i informacije o nacionalnom zakonodavstvu.

InoTool platforma može da vam pruži sve ovo. Jedino što vam sada treba jeste ideja i jedan ili više kolega sa voljom da se to dogodi. Kad budete spremni ....

Težite saradnji! Težite održivoj budućnosti! Težite socijalnoj ekonomiji!

Socijalna ekonomija. Naša ekonomija.Kolofon  ||  Promenite jezik  ||  Kontakt

EU Lifelong Learning Programme logo

The InoTool Project is possible thanks to support and funding from the Lifelong Learning Programme.
InoTool does not represent the Lifelong Learning Programme or its partners.

Project #531192-LLP-1-2012-1-SE-KA4-KA4MP