InoTool projekat

Mogućnosti – Set inovativnih sredstava za rad u socijalnoj ekonomiji

Novi projekat za novu budućnost!

Primarna ciljna grupa projekta InoTool su članovi sindikata. Cilj je da im se pruže primeri dobre prakse kako bi oni aktivno mogli da podrže socijalna preduzeća u nastajanju, kao i njihov razvoj. InoTool je podrška učešću članova sindikata u značajnom domenu aktivnosti sindikalnog pokreta.

Cilj InoTool projekta je da razvije korisna sredstva za rad, kako bi se članovi sindikata uključili u socijalna preduzeća zbog potencijala u stvaranju novih radnih mesta i drugih pozitivnih socijalnih efekata. Veza između sindikalnog pokreta i socijalnih preduzeća je u velikoj meri različita širom EU, ali je generalno vrlo slaba. Jedan od ciljeva InoTool-a je da ojača ovu vezu kroz:

  •   obuku članova sindikata, kako bi podržali pokretanje društvenih preduzeća koja priznaju, dele, poštuju i primenjuju vrednosti sindikata;
  •   obuku članova sindikata da postanu aktivni u pravim socijalnim preduzećima i lobiraju za njih kao osnovno sredstvo ekonomske i industrijske demokratije.

InoTool projekat za cilj ima da poveća stopu zaposlenosti kroz podršku razvoju demokratskih, odgovornih, održivih preduzeća sa dugoročnim trajanjem. Ovo podrazumeva stvaranje kooperativa i drugih društvenih preduzeća izgrađenih na poštovanju prava radnika, kolektivnom pregovaranju, uključenosti radnika, socijalnom dijalogu, kvalitetnim poslovima i jednakim mogućnostima.

InoTool projekat na taj način želi da pomogne razvoju istinski inkluzivne socijalne ekonomije, promovišući pokretanje socijalnih preduzeća koja mogu da napreduju u okviru sindikalnih vrednosti, prava i pravila.

Partneri u projektu

InoTool predvode evropski radnički sindikati koji se zalažu za ideju rastuće socijalne ekonomije. Ispod ćete pronaći listu trenutnih partnera i njihovih predstavnika ukoliko ste zainteresovani za ostvarivanje kontakta.

LO logo UGT logo CGIL logo CCOO logo
MSZOSZ logo ICTU logo ETUC logo SSSV logo

LO logo

LO-distrikt Zapadna Švedska (Savez sindikata Zapadne Švedske)

LO Zapadna Švedska je najveći od 13 regionalnih saveza granskih sindikata u Švedskoj i ima 262 000 članova u 14 različitih granskih sindikata. LO Zapadna Švedska uglavnom radi ina integraciji sindikata i politike. LO Zapadna Švedska se takođe fokusira na pitanja tržišta rada, posebno na ona pitanja koja se tiču potrebe edukacije i nezaposlenosti mladih. Politika sindikata LO Zapadna Švedska je da postigne kvalitetan radni život u Švedskoj, ali i na globalnom nivou.

Uloga u projektu
LO Zapadna Švedska ima ulogu partnera za koordinaciju u projektu.

Kontakt
Krister Andersson, prvi ombudsman LO Zapadna Švedska, glavno odgovorno lice u projektu
krister.andersson@lo.se
+46 705 419827

www.vastsverige.lo.se


União Geral de Trabalhadores, UGT (Savez sindikata Portugala)

União Geral de Trabalhadores je centralna sindikalna organizacija u Portugalu. Organizacija je povezana sa ITUC-om i ETUC-om i neki od njihovih ciljeva su da se promoviše Socijalna Evropa i da se razvije saradnja između sindikata i na nacionalnom i na međunarodnom nivou. UGT ima 520 000 članova.

Uloga u projektu
UGT-P je u projektu odgovoran za razvoj opšteg uvoda u mogućnosti socijalne ekonomije u obliku sažetih informacija i materijala za obuke, koji za cilj imaju stimulisanje interesovanja da se isprobaju mogućnosti preduzeća u okviru socijalne ekonomije.

Kontakt
Nuno Correia, istraživac u sedištu UGT-a
gabinete.tecnico@ugt.pt
+351 213 931 200

www.ugt.pt


CGIL logo

Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Toskana (CGIL)

CGIL (Savez sindikata Italije) je savez koji predstavlja radnike i svet rada. To je najstariji i najveći sindikat u Italiji, sa ukupno 6 miliona radnika, penzionera i mladih koji tek izlaze na tržište rada (CGIL ima više od 500 000 članova). CGIL ima važnu ulogu u zaštiti radnika od mehanizama slobodnog, neuređenog tržišta. To čini kroz stalne napore da se izgradi i obnovi solidarnost na radnom mestu i među radnicama, kroz praktične, svakodnevne aktivnosti zastupanja i pregovaranja.

Uloga u projektu
CGIL ima opštu odgovornost za širenje informacija o aktivnostima projekta, kao što je na primer zvanični InoTool sajt.

Kontakt
Leonardo Croatto, funkcioner u Savezu sindikata naučnih radnika Firence
lcroatto@tosc.cgil.it
+39 333 6513183

www.cgiltoscana.it


Confederación Sindical de comisiones Obreras de Catalunya, (CCOO)

CCOO (Savez sindikata radničkih saveta Katalonije) je sindikat koji okuplja više od 185 000 ćlanova i ima najviše glasova na svim sindikalnim izborima. To je takođe sindikat koji je prisutan u svim granama i regijama Katalonije. Povezani su sa Evropskom konfederacijom sindikata i Međunarodnom konfederacijom slobodnih sindikata.

Uloga u projektu
CCOO je odgovoran za razvoj paketa za obuke kako bi se stimulisale osobe u sindikatima koje su odgovorne za obuke, ali i drugi, da govore o InoTool sredstvima za rad u svim mogućim prilikama

Kontakt
Ricard Bellera I Kirchhoff, sekretar za medunarodnu saradnju CCOO Katalonije
rbellera@ccoo.cat
+34 659 135658

www.ccoo.cat


Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, MSZOSZ, (Nacionalni savez madarskih sindikata)

MSZOSZ je najvažniji mađarski sindikat koji organizuje radnike mnogih industrijskih i uslužnih sektora, sa 205 000 članova. Savez okuplja ravnopravne i nezavisne nacionalne granske sindikate. Savez je takođe deo međunarodnog sindikalnog pokreta i učestvuje u radu Međunarodne konfederacije slobodnih sindikata, Evropske konfederacije sindikata i drugih međunarodnih organizacija.

Uloga u projektu
MSZOSZ zajedno sa SSSS-SSSV ispituje specifične uslove za implementaciju InoTool projekt ana Balkanu.

Kontakt
Karoly György, sekretar za medunarodnu saradnju MSZOSZ Madarska
+36 30 9211189

www.mszosz.hu


Irski kongres sindikata (ICTU)

Kongres je najveća organizacija civilnog društva na irskom ostrvu, koja zastupa i vodi kampanje za 832 000 zaposlenih. Trenutno ima 55 sindikata članova Kongresa, i severno i južno od granice. Kongres se takođe bori za svoje ciljeve na evropskom i globalnom nivou. Kongres je jedina organizacija iz Irske koja je članica Evropske konfederacije sindikata (ETUC), predstavničkog tela sindikata na evropskom nivou, a takođe je članica Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC).

Uloga u projektu
ICTU kao osnovnu odgovornost ima prikupljanje i sistematizaciju ilustrativnih slučajeva koji su osnovni opisni i stimulišući deo Ino sredstava za rad (InoToolbox-a), uključujući razvoj i testiranje unošenja i izbacivanja podataka iz baze podataka.

Kontakt
Mr Philip O´Connor
philip.oconnor@ictu.ie
+352 (87) 2768718

www.ictu.ie


Region Zapadni Jetaland (Regionalni komitet za razvoj Pokrajinskog veća Zapadnog Jetalanda, Zapadna Švedska)

Region Zapadni Jetaland vode demokratski izabrani političari i predstavlja jednog od najvećih poslodavaca u Švedskoj sa preko 50 000 zaposlenih. Zadatak mu je da obezbedi kvalitetne zdravstvene i stomatološke usluge, stvarajući na taj način preduslove za dobro javno zdravlje, bogat kulturni život, dobru životnu sredinu, poslove, istraživanja, obrazovanje i sredstva komunikacije. Kada se svi ovi faktori zajedno uzmu u obzir, oni čine osnovu za održivi razvoj u Zapadnom Jetalandu. Zajedno sa 46 opština, trgovinskih i industrijskih preduzeća, organizacijama i akademskim zajednicama, Region Zapadna Švedska vodi razvoj Zapadnog Jetalanda u skladu sa najboljim interesima i ciljevima. Region Zapadna Švedska je aktivni član regionalnih organizacija i mreža na evropskom nivou, kao i na podregionalnom nivou oko Severnog mora, Baltičkog mora i jugozapadne Skandinavije. Naša organizacije je takođe uključena u nekoliko sporazuma o saradnji i različitim vrstama projekata.

Uloga u projektu
RVG (Region Zapadni Jetaland) je u projektu odgovoran za širenje informacija i procenu materijala i aktivnosti usmerenih na aktere koji u Evropi rade na razvoju novih radnih mesta na nacionalnom i regionalnom nivou.

Kontakt
Mr Göran Fock, koodinator za regionalni razvoj
goran.fock@vgregion.se
+46 708 405219

www.vgregion.se


ETUC logo

Evropska konfederacija sindikata (ETUC)

Evropska konfederacija sindikata (ETUC) osnovana je 1973. godine kako bi zastupala interese radnika na evropskom nivou i zastupala ih u evropskim institucijama. ETUC trenutno ima 83 nacionalna saveza sindikata iz 36 evropskih zemalja, kao i 12 evropskih industrijskih saveza u svom članstvu, što ukupno podrazumeva 80 miliona članova, plus organizacije sa statusom posmatrača iz Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Uloga u projektu
ETUC kao glavnu odgovornost ima širenje informacija među evropskim sindikatima. ETUC je takođe zadužen za organizaciju završne (kick-of) konferencije u Briselu.

Kontakt
Marina Monaco, koordinator projekta pri ETUC, Brisel
mmonaco@etuc.org
+32 (0)2 224 0412

www.etuc.org


Savez samostalnih sindikata Srbije, Vojvodina (SSSS / SSSV)

Savez samostalnih sindikata Srbije je sindikat sa najdužom tradicijom u Srbiji. Savez danas čini 29 granskih i 106 teritorijalnih sindikata, a pokriva sve struke i celu Srbiju. Prema poslednjim podacima iz pristupnica, ima oko 850 000 članova. Članstvo je dobrovoljno.

Uloga u projektu
CATUS // SSSV će zajedo sa MSZOSZ napraviti posebnu studiju o specifičnim uslovima za implementaciju InoTool projekta na Balkanu.

Kontakt
Marija Grbić, koordinator projekta pri SSSV
marija@sssv.rs
+381 62 8045531

www.sssv.rsKolofon  ||  Promenite jezik  ||  Kontakt

EU Lifelong Learning Programme logo

The InoTool Project is possible thanks to support and funding from the Lifelong Learning Programme.
InoTool does not represent the Lifelong Learning Programme or its partners.

Project #531192-LLP-1-2012-1-SE-KA4-KA4MP